Menu
Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Idom-Råsted Organisation


Organisation

PLEXUS Idom-Råsted's organsation er fastlagt i nedenstående vedtægter.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PLEXUS IDOM-RÅSTED TIL AFLØSNING FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION IDOM-RÅSTED HALLEN

§ 1. Navn PLEXUS Idom-Råsted (CVR nr. 54987617) med hjemsted på adressen, Idomlundvej 23a, Idom, 7500 Holstebro.
§ 2. Formål PLEXUS skal inspirere de frivillige foreninger, lokale institutioner, erhvervslivet og offentlige myndigheder til at bruge centrets faciliteter og give borgere i alle aldre lyst til at deltage i idræts- og kulturaktiviteter af enhver art. PLEXUS drives på et kommercielt grundlag, som giver mulighed for en sund og langsigtet udvikling. PLEXUS skal være stedet, hvor lokalområdets borgere mødes til hverdag og fest.
§ 3. Repræsentantskabets sammensætning og stemmevægt Øverste myndighed i PLEXUS Idom-Råsted er repræsentantskabet, som består af: Delegerede fra foreninger under folkeoplysningsloven, institutioner eller organisationer med hjemadresse i Idom og Råsted sogne. Ovennævnte foreninger m.v. - i det følgende benævnt: interessenterne - skal være aktive brugere af PLEXUS Idom-Råsted. Politiske partier eller faglige organisationer kan ikke have sæde i repræsentantskabet. Delegerede udpeges af og tegner de respektive interessenters bestyrelser. De delegerede udstyres med en skriftlig tegningsret fra den respektive interessents bestyrelse. Medlemmer af repræsentantskabet kan ikke sidde i forretningsudvalget. De delegerede udpeges i marts måned og navn på delegeret samt suppleant meddeles repræsentantskabets formand senest 31. marts. Delegerede samt suppleanter er normalt udpeget i en periode på mindst 1 år. Hver delegeret har 1 stemme. Fuldmagt accepteres ikke. Antallet af delegerede fordeles ligeligt mellem følgende 4 kategorier: idræt, borgere, institutioner, kultur, i henhold til nedenstående skema: Idræt (6 delegerede) Idom-Råsted Idrætsforening (6) Borgere (6 delegerede) Idom Borgerforening (3) Råsted Borgerforening (3) Institutioner (6 delegerede) Børnehuset Solkær (4) Idom-Råsted Skole (2) Kultur (6 delegerede) Foredragsforeningen (1) Ungdomsklubben (1) Pensionistklubben (1) Spejderne (1) Pastoratsråd (1) Jagtforeningen (1) Interessenterne kan optages eller udmeldes efter godkendelse af repræsentantskabet, som indplacerer nye foreninger i ovennævnte kategorier. Ændringer i stemmefordelingen kan ske efter aftale mellem interessenterne i den enkelte kategori. Kan enighed ikke opnås foretages fordeling efter beslutning af de tre øvrige kategorier.
§ 4. Repræsentantskabets funktion Stk. 1 Repræsentantskabet er bindeled mellem interessenterne i Idom-Råsted og forretningsudvalget i PLEXUS. Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra forretningsudvalget principperne for drift og udvikling af PLEXUS. Stk. 2 Repræsentantskabet godkender vedtægter og vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kræver 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende møder. Stk. 3 Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra forretningsudvalget medlemmer til forretningsudvalget. Repræsentantskabet kan afsætte det samlede forretningsudvalg. Denne beslutning kræver 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende møder. Det er repræsentantskabets pligt straks at sammensætte det nye forretningsudvalg. Stk. 4 Repræsentantskabet kan forlange punkter behandlet af forretningsudvalget, og skal i påkommende tilfælde afgive skriftlig indstilling herom.
§ 5. Repræsentantskabsmøder Stk. 1 Repræsentantskabet afholder møder efter behov – dog minimum to møder om året. Stk. 2 Repræsentantskabet skal indkaldes, hvis mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget eller mindst 8 delegerede fremsender skriftlig anmodning herom. En sådan anmodning skal stiles til formanden for repræsentantskabet og indeholde tydelig angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Stk. 3 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. Med mindre andet fremgår af vedtægterne afgøres de behandlede sager ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt indkaldes til nyt møde, som afholdes senest 4 uger herefter. Stk. 4 Repræsentantskabsmøder er offentlige. Forretningsudvalg og centerleder skal normalt deltage i repræsentantskabsmøderne. Stk. 5 Møder indkaldes af formanden med 4 ugers varsel ved offentliggørelse på hjemmesiden www.idom-raasted.dk samt ved direkte tilsendelse til foreningernes delegerede og formænd. Dagsorden offentliggøres på samme måde senest 2 uger før mødets afholdelse. Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet, skal være repræsentantskabets formand i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Stk. 7 Referat fra repræsentantskabsmøde skal offentliggøres på hjemmesiden www.idom-raasted.dk samt ved direkte tilsendelse til foreningernes delegerede og formænd senest 2 uger efter mødets afholdelse.
§ 6. Årsmødet Stk. 1 Årsmøde afholdes hvert år i april måned. Årsmødet afholdes efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Delegerede, medlemmer af forretningsudvalget og centerleder er ikke valgbare. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Fremlæggelse af forretningsudvalgets beretning til godkendelse. 4. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 5. Forretningsudvalgets budget for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering. 6. Formand og næstformand for repræsentantskabet vælges blandt de delegerede. Valgbare er myndige personer. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. 7. Godkendelse af medlemmer til forretningsudvalget efter skriftlig indstilling fra forretningsudvalget. Indstillingen udsendes sammen med dagsordenen. 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor efter indstilling fra forretningsudvalget. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt. Stk. 2 Forretningsudvalgets personsammensætning indsendes umiddelbart efter årsmødet til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Holstebro Kommune.
§ 7. Forretningsudvalgets sammensætning Stk. 1 Forretningsudvalget består af 5-7 medlemmer. Stk. 2 Forretningsudvalget skal sammensættes, så det samlet set besidder kompetencer inden for virksomhedsledelse, økonomistyring og markedsføring. Stk. 3 Forretningsudvalget er selvsupplerende. Nye medlemmer godkendes af repræsentantskabet. Stk. 4 Et medlem af forretningsudvalget kan højst sidde i en samlet periode af 8 år. Stk. 5 Arbejdet i forretningsudvalget er i princippet vederlagsfrit. En eventuel honorering skal godkendes af repræsentantskabet. Stk. 6 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand og tegnes af disse.
§ 8. Forretningsudvalgets funktion Stk. 1 Forretningsudvalget ansætter og afskediger centrets daglige leder samt indkalder vedkommende til forretningsudvalgsmøder Stk. 2 Forretningsudvalget skal fungere som forretningsmæssig og økonomisk sparringspartner for centerlederen og som bindeled mellem centerleder og repræsentantskab. Stk. 3 Forretningsudvalget skal være medvirkende til at sikre centrets forankring og fortsatte udvikling i forhold til brugere, lokalbefolkning og lokale myndigheder. Forretningsudvalget udarbejder forslag til principper for drift og udvikling af PLEXUS til godkendelse i repræsentantskabet. Stk. 4 Ved eventuel opløsning af den selvejende institution, køb og salg af ejendom, pantsætning og byggeudvidelser skal dette forelægges repræsentantskabet til godkendelse.
§ 9. Forretningsudvalgsmøder Stk. 1 Formanden indkalder til møde så ofte, det findes påkrævet, dog mindst et møde pr. kvartal, og altid såfremt mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget kræver det. Stk. 2 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3 Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere 2 medlemmer er til stede. Stk. 4 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Stk. 5 Beslutningsreferatet fra møderne sendes direkte til formanden for repræsentantskabet. Orientering af almen interesse vil blive offentliggjort indenfor en uge på hjemmesiden: www.idom-raasted.dk .
§ 10. Centerlederen Stk. 1 Centerlederen refererer til forretningsudvalget. Stk. 2 Centerlederen forestår den daglige drift og udfører sit arbejde i henhold til ansættelseskontrakten og stillingsbeskrivelsen. Centerlederen ansætter og afskediger personale i samråd med forretningsudvalget. Stk. 3 Centerlederen arbejder indenfor rammerne af forretningsudvalgets vedtagne budgetter. Stk. 4 Centerledelsens daglige arbejde er baseret på 3 bærende søjler i driften: 1. Servicering af interessenterne og andre brugere. 2. Stabsfunktioner, hvor interessenter efter gensidig aftale kan købe/samarbejde om ydelser i PLEXUS med henblik på at opnå synergi mellem parterne. 3. Kommerciel drift for at styrke PLEXUS med henblik på en løbende udvikling af lokalområdet.
§ 11. Ikrafttrædelse og vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægterne godkendes på første repræsentantskabsmøde i PLEXUS. Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver vedtagelse af et flertal på mindst 2/3 af repræsentantskabet på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Stk. 3 Vedtægtsændringer forelægges Holstebro Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen til endelig godkendelse. § 12. Opløsning Stk. 1 Den selvejende institution PLEXUS kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af de delegerede stemmer herfor på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum. Stk. 2 Ved eventuel opløsning af den selvejende institution PLEXUS skal aktiverne anvendes til kultur og idræts formål i Idom-Råsted området. Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2009 og repræsentantskabsmødet den. 28. april 2009.
Seneste nyt
Byfest
Foredrag med Emil Erichsen
Kalender
10.9.18 - 15.9.18
Festuge
14.9.18
PLEXUS Musikklub præsenterer
Christian Søgaard Trio

Læs mere her
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617